<<červen 2018>>
Po 4111825
Út 5121926
St 6132027
Čt 7142128
18152229
So29162330
Ne3101724 
20.6.2018 20:30:21

 

 

           

    Technické služby města 

                                           Koryčany

         Nádražní 520, 768 05 Koryčany

                      IČ: 71294104

Oznámení o vyhlášení výběrového                            řízení

 

 

 

 

Vydáno dne: 30.5.2018

                                                                                                                                                                   

             Počet stran: 2

 

 

 Ředitel Technických služeb města Koryčany vyhlašuje výběrové řízení a vyzývá zájemce

 k přihlášení na obsazení pracovního místa:

 

Hlavní účetní

 

Druh práce (pozice):

 

Hlavní účetní, mzdová účetní. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky

Platová třída:


Platový stupeň:

Příplatky:

Celkem cca:  

9.- dle. zákona 262/20016 Sb., NV 341/2017 Sb., a NV 222/2010 Sb.

dle délky praxe

osobní

26 000,- Kč hrubého 


 

Místo výkonu práce:

Technické služby města Koryčany, Nádražní 520, Koryčany

Předpokládaný nástup:

 

1.8.2018 – případně dle dohody

 

Pracovní poměr:

Na dobu neurčitou

Předpoklady a požadavky pro vznik pracovního poměru:

 

 

 

  

   

 

- min. SŠ vzdělání s maturitou ekonomického nebo všeobecného směru     

   výhodou.

- praxe ve vedení účetnictví včetně mzdové agendy výhodou

- komunikativnost, nutnost sebevzdělávání

- výborná znalost práce na PC,

- vysoké pracovní nasazení, samostatnost, přesnost, spolehlivost, aktivní 

   přístup při řešení problémů, dodržování lhůt a termínů

- trestní bezúhonnost

- ŘP skupiny B. - výhodou.

Pracovní náplň:

-Vykonává pozici hlavní účetní.

-Komplexně vede účetnictví účetní jednotky, koordinuje účtování o stavu, pohybu a  

 rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a výsledku  

 hospodaření včetně sestavování účetní závěrky, rozpočtu a vedení účetních knih.

-Vedení podvojného účetnictví pro hlavní a doplňkovou činnost.

-Zajištění fakturace, evidence pohledávek a závazků.

-Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.

-Vedení pokladny organizace.

-Zpracování mezd.

-Zpracování rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy pro příspěvkové organizace.

-Zpracování podkladů pro daňové přiznání, vyúčtování zálohové a srážkové daně

  v termínech pro finanční úřad.

-Vedení evidence majetku příspěvkové organizace.

-Zpracování podkladů pro inventarizaci v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb. o    

 inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

-Zpracování vnitřních účetních směrnic.

-Zpracování finančního plánu organizace a sledování jeho čerpání.

-Zpracování statistických výkazů a všech ostatních výkazů, které požaduje zřizovatel

 organizace.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:


-jméno, příjmení a titul,

-datum a místo narození,

-státní příslušnost,

-místo trvalého pobytu,

-číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního

  občana,

-datum a podpis

Písemné přihlášky doplní:


-životopisem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

 týkajících se dosavadní činnosti,

-výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,

-ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Přihlášky uchazeči  doručí  v uzavřených obálkách poštou nebo osobně na adresu

Technické služby města Koryčany, Nádražní  520 Koryčany  nejpozději do 15.6.2018

do  12,00 hod.

 

Na obálku je nutné napsat text “Výběrové řízení – Hlavní účetní“.

 

Bližší informace: Vaněk Pavel, DiS. – ředitel organizace, tel 571 165 455, email:

reditel@tskorycany.cz

Technické služby města Koryčany si vyhrazují právo zrušit výběrové řízení, nebo nevybrat

žádného z přihlášených kandidátů.

 

                                                          Vaněk Pavel, DiS. v.r.- ředitel

 

 

 

Vyvěšeno : 30.5.2018

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

POZOR - ZMĚMA SVOZU KOMUNÁLNÍHO  ODPADU

Upozorňujeme občany a právnické osoby využívající systém obce, že svoz komunálního odpadu bude v roce 2018  každý lichý týden. Svozy budou prováděny  vždy v liché týdny v pondělí a úterý.


Informujeme občany, že svoz BIO materiálu je v současné době omezen z důvodu nedodá náhradních dílů ve stanoveném termínu. Tímto se za vzniklé komplikace omlouváme.

Upozorňujeme občany, že odkládat odpady mimo vyhrazená místa (vedle kontejnerů, před sběrný dvůr apod.) je považováno za přestupek. Využijte služeb sběrného dvora, přivezte odpady do tohoto zařízení a nevytvážejte z našeho města skládku.

Třídění odpadu není dobrá vůle, ale povinnost.

Každá domácnost vyprodukuje určitý druh a množství odpadů, které je potřeba někam odstranit. Většina z nás ví, kam s komunálním odpadem, který vzniká  běžným chodem domácností. Tento komunální odpad končí v popelnicích a následně na skládce. Dál se nevyužívá a zatěžuje životní prostředí. Proto je z komunálního odpadu nutné pečlivě vytřídit všechny složky, které se dají dále materiálově či energeticky využít a to přímo u zdroje vzniku- ve Vaší domácnosti. Jestli nevíte jak správně třídit odpad, tak klikněte na níže uvedený odkaz

http://www.jaktridit.cz/uploads/pdfka/trideni_odpaduA4_web.pdf

Možná si kladete otázky proč třídit?, mě se to netýká!, ať si třídí ostatní, ale já nebudu!. Opak je pravdou, protože se to týká nás všech a kliknutím na další odkaz zjistíte proč.

http://www.jaktridit.cz/uploads/pdfka/letak_o_trideni_ctvercovy.pdf

Teď už víme proč třídit a jak třídit a ještě je důležité vědět co se s vytříděným odpadem děje. To se dozvíte když kliknete na následující odkaz.

http://www.jaktridit.cz/uploads/pdfka/skladany_letak_o_trideni_odpadu.pdf

 

Potřebné informace už máme a teď je důležité je aplikovat v praxi. Město Koryčany obdržlelo v roce 2014 dotaci na pořízení svozového vozidla a kontejnerů na tříděný odpad. Tímto novým modrým vozidlem svážime papír, plasty, sklo, nápojové kartony a plechovky. Totoho materiálu musíme za rok svést 127 tun, a bez podpory občanů města Koryčany a místních částí nemají Technické služby šanci tuto kapacitu naplnit. Proto Vás prosím o pečlivé třídění svých odpadů. Pomůžete tímto nám, přírodě i Vaší domácnosti.

Při svozu odpadů se nám občas stane, že narazíme na odpady, které v dané nádobě nemají co dělat. Snaha občanů třídit sice byla, ale nepřinesla kýžený efekt. Při třídění je nutné dodržovat pravidla, bez kterých je následné dotřiďování komplikovanější nebo dokonce znehodnocené. Velmi často se nám stává, že se v kontejnerech na papír objevují použité dětské pleny. Co na tom drazí rodičové chcete třídit. Když si uvědomíme, že většinu tříděného odpadu dále nějaký pracovník bere do rukou a dotřiďuje, tak pochopíte, že použitá plena patří do popelnice na směsný komunální odpad a na skládku.

Dále může nastat situace, že není domácnosti vyvezena popelnice na směsný komunální odpad. Důvody jsou tři. Buď nemá vylepenou platnou kontrolní známku, nebo popelnice obsahuje jiný odpad než komunální (např. větší množství stavební suti či BIO materiálu, nebezpeční odpad apod.) a nebo nádoba obsahuje žhavý popel, který by mohl způsobit požár svozového vozidla či skládky. Pokud Vám nádoba nebyla vyvezena a vy neznáte důvod, tak kontaktujte pracovníka OŽP MěÚ Koryčany tel. 573500984 nebo pracovníka Technických služeb tel 571165455.

 

      Děkujime, že správně třídíte a těšíme se na spolupráci

 

                                                                 Vaněk Pavel - ředitel organizace