Odpadové centrum

„Nechte si své poklady, nám předejte odpady“

Odpadové centrum je zařízení, které slouží ke sběru, třídění a úpravě některých odpadů. Bylo vybudováno v roce 2010 a slouží pro občany města Koryčany a místních částí Blišice, Lískovec a Jestřabice. Zařízení mohou využívat i občané, kteří vlastní v Koryčanech a místních částech objekt určený k individuální rekreaci. (chataři,chalupáři).Odpadové centrum je umístěno  v Koryčanech na ulici Nádražní č.p. 520 v areálu Technických služeb města Koryčany. Zařízení je fakticky rozděleno na dvě části. Přední část slouží jako klasický sběrný dvůr, který je přístupný veřejnosti v provozní době tohoto zařízení. Občané přivezou odpad a předloží obsluze platný doklad o zaplacení místního poplatku (uhrazeného Městu Koryčany). Ve spolupráci s obsluhou občan odpad vytřídí a uloží do kontejnerů či nádob. Druhá část Odpadového centra slouží jako manipulační plocha pro zpracování odpadů a skladové prostory. Z důvodu bezpečnosti je přístup veřejnosti do těchto prostror omezen pouze v doprovodu obsluhy. Občan je povinen v areálu dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a dbát pokynů obsluhy. Při neuposlechnutí nebo porušení těchto pravidel má obsluha právo vykázat občana z areálu Technických služeb.

Je přísně zakázáno ukládat odpady mimo vyhrazené prostory a před bránou Technických služeb pod pokutou 10 000 Kč.

Provozní doba odpadového centra:

(březen – říjen)(listopad – únor)
Pondělí:10:00 – 16:30 hod.10:00 – 16:30 hod.
Středa:10:00 – 16:30 hod.10:00 – 16:30 hod.
Pátek: 8:00 – 14:00 hod.– – – – – –
Sobota: 8:00 – 14:00 hod. 8:00 – 14:00 hod.